Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék III. rész


Dr. Remes Péter ny. orvos ezredes, c. egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülő- és Űrorvosi Tanszék.
www.drremes.hu. ORCID: 0000-0003-1715-1705.
University of Szeged Faculty of General Medicine Department of Aviation and Space Medicine

Összefoglalás: A hidegháború éveiben zajló katonai űrkutatás titokvédelmi szabályai a magyar űrélettudományi kutatásokra is vonatkoztak. A kutatások egy része nem kerülhetett nyilvánosságra. A szerző tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok. A magyar űrkutatók által kifejlesztett, a szellemi munkavégző képesség mérésére szolgáló módszer és műszer sikerrel működött a Szaljut-6 és Szaljut-7 fedélzetén. Segítségével a magyar kutatóknak a világon először sikerült lemérni az űrállomások fedélzetén, hogy az űrhajósok információ feldolgozó képessége a súlytalanságban csökken. A tanulmány első alkalommal tesz kísérletet az eredmények kommentált irodalmi összefoglalására.

Kulcsszavak: szellemi munkavégző képesség, információ feldolgozó képesség (IFK), bitsebesség, űrélettudományok, pszichés teljesítmény

Balaton, an instrument suitable for measuring psychic performance

Abstract: The obligation of secrecy of the military space exploration during the years of the Cold War was valid for the Hungarian research on Space Life Sciences as well, therefore these were not made public. The secrecy rules had to be concerned by some of the author’s scientific research as well. The method and istrument for measuring psychic performance, developed by Hungarian space researcers, had been used successfully on the board of Salyut-6 and Salyut-7. With the help of this instrument, fot the first time in the world, Hungarian researchers had become able to measure the decrease of astronauts’ information processing abilty on the space station board in weightlessness. Present study makes an attempt to summarize the result of the scientific achievements.

Key words: psychic performance, Information Processing Ability (IPA), bit-speed, Space Life Sciences, psychic power

Jegyzetek

[A] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3322/1966. sz. határozata a szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. MOL XIX-a-83-b-3322-1966. szeptember 8.

B] A titokvédelmi szabályok az űrélettudományi kutatásokra is kiterjedtek. „A résztvevő országok intézkedéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy… a titkos és szigorúan titkos… tudományos… eszközök (kozmikus objektumok felszerelése, meteorológiai rakéták, ezek fedélzeti és földi rendszerei, asztrofizikai, orvostudományi, biológiai, kutatási eszközök, stb.) és dokumentációk (kísérletek és kutatások eredményei, a kozmikus objektumokra és berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentációk, leírások, stb.)… munkatársak, szakemberek és más személyek kiléte titokban maradjon.”

[C] A titkos ügykezelésnek szigorú szabályai voltak: „Értekezletek (ülések) alatt az értekezlet (ülés) megtartásának székhelye szerinti nemzeti koordinációs szerv, illetőleg a fogadó ország valamely intézménye vagy szervezete biztosítja a megvitatandó kérdés titkosságának megőrzését és a titkos és szigorúan titkos műszaki eszközök és dokumentációk sértetlenségét. Az értekezletekre (ülésekre) csak azokat a személyeket lehet meghívni, akik a megvitatott kérdésben közvetlenül érintettek és a résztvevő országok bejelentése alapján összeállított névjegyzékben szerepelnek. Az értekezlet ideje alatt a titkos és szigorúan titkos dokumentációkat a delegációk titkárai, illetőleg külön erre a célra felhatalmazott személyek útján adják át a résztvevő országok képviselőinek, aláírás ellenében. A jegyzőkönyveket, valamint a titkos és szigorúan titkos jellegű feljegyzéseket az értekezleteken (üléseken) a jelen Rendelkezések 5. pontjában szereplő követelményeknek megfelelően vezetik.”

[D] Korlátozták az űrkutatók publikációs lehetőségeit: „A résztvevő országoknak olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy titkos és szigorúan titkos értesüléseket a sajtóban, rádióban, a televízióban, valamint olyan nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon és értekezleteken nyilvánosságra hozzanak, amelyeket nem az együttműködési program alapján hívtak össze, valamint ezen információknak olyan országok részére történő átadását, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. A résztvevő országok nem tehetnek közzé híreket a sajtóban, a rádióban és a televízióban a világűr-kutatása és hasznosítása területén folytatott államközi együttműködés keretében sorra kerülő megbeszélésekről, az ezeken a megbeszéléseken résztvevő országok beleegyezése nélkül.”

[E] Dr. Remes Péter tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok.

[F] Ugyan a katonai űrrepülés történetében soha nem repült sem amerikai, sem szovjet űrhajós atombombával a fedélzeten, ezek a repülések azonban pilóta nélküli űreszközökön megtörténtek. Ne feledjük, azokban az években a katonai doktrína az atomháború megvívásáról szólt. Ma már csak az idősebb generáció emlékszik arra, hogy az Egyesült Államok 1958-ban hajtotta végre az első nukleáris kísérletét a Föld atmoszférája fölött, 1962-ben pedig már egy 1,44 megatonnás hidrogénbombát robbantott az űrben. Az atomrobbantásokat a földről is meg lehetett figyelni, nem csináltak belőle titkot, az elrettentés eszközéül használták. Például Honolulu felett felrobbantott nukleáris űreszköz parázsló fényéről a helyi újság is beszámolt, a Johntson sziget felett várható eseményeket pedig az újságok még be is harangozták, és különleges látványt ígértek. „Ma este káprázatos nukleáris robbantás” – írták a korabeli napilapok. Az amerikai Projekt A-119 atomrakéták Holdra való telepítéséről szólt. A Szovjetunió is ezekben az években (1961 és 1962 között) végzett kísérleti atomrobbantásokat az űrben, és részese volt a Holdért való küzdelemnek is.

[G] A stupor súlyos pszichiátriai tünet, az érzelmi reakciók és a motiváció teljes hiányát jelenti, teljes cselekvőképtelenséggel jár, beleértve a kommunikációs képtelenséget is.

[H] A biofeedback technika biológiai visszacsatolást jelent, az élettani változások érzékszervi visszacsatolása útján észlelni lehet a vegetatív idegrendszer változásait és segítségével meg lehet tanulni azok akaratlagos befolyásolását.

[I] Az autogén tréning önszabályozó gyakorlatot jelent, célja a testi-lelki ellazultság, vagy aktiváció tudatos elérése.

Akronimok és jelentésük:

EEG electroencephalogram

EKG electrocardiogram

ENG electronystagmogram

EOG electrooculogram

ERI egyszerű szenzomotoros reakcióidő

GBR galvanikus bőrreakció

IAF International Astronautical Federation, Nemzetközi Űrhajózási Szövetség

IFK információ feldolgozó képesség

IFT információ feldolgozási teljesítmény

IUPS International Union of Physiological Sciences, az Élettani Tudományok Nemzetközi Egyesülete

KGM-ISZSZI Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai Intézete

KTD komplex táskadiagnosztikai készülék

MOL Magyar Országos Levéltár

MÜI Magyar Űrkutatási Iroda

NASA National Aeronautics and Space Administration, Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal,

az Amerikai Egyesült Államok országos repülésügyi és űrhajózási hivatala

NATO North Atlantic Treaty Organisation, az Északatlanti Szerződés Szervezete

ÖRI összetett szenzomotoros reakcióidő

PO2 parciális oxigén, a fizikailag oldott oxigén résznyomása a folyadékokban (vérben)

és gázkeverékekben (tüdőben)

RAK Repülőorvosi Archívum Kecskemét

ROVKI Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet, (később: Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet)

USAF United States Air Force

VSZ Varsói Szerződés

VTT vizuális teljesítmény teszt

Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék. III. rész