A honvédorvosok szerepe a repülő- és űrorvosi kutatásokban
13


Függelék

Nómenklatúra és klasszifikáció

Ma már közhely annak hangoztatása, hogy a tudomány kommunikációs zavarainak forrása gyakran a klasszifikáció és a nómenklatúra hiányosságaira vezethető vissza. Általában hiányosak ismereteink az elnevezéseket illetően. Néha alapvető fogalmakat cserélünk össze, vagy használunk tévesen. A tudásanyag növekedésével a klasszikus polihisztor tudóstól elkerülhetetlenül eljutottunk a specializációhoz, ami óhatatlanul az átfogó ismereteink rovására ment. A klasszikus megfogalmazás szerint egyre többet tudunk a valóság egyre kisebb részéről. A különböző tudományágak „saját” szaktudása mindig hajlamos volt arra, hogy a társtudományoktól elkülönülten fejlődjön. Az elmondottak fényében az űrtan multidiszciplináris megközelítést igényel, vagyis határterületi tudománynak tekinthetjük. Fontos tehát, hogy a nevezéktanban egységesítésre törekedjünk.

Az űrtan fiatal tudományág, nómenklatúrája az 1990-es évek végére alakult ki, a kutatással foglalkozó részét nevezzük űrkutatásnak (Space Research, космическое исследование). Az űrkutatás eredményeit az űrtudományok (Space Sciences, космические науки) foglalják össze. Interdiszciplináris jellegű, az űrtudományok átszövik a „földi” tudományok számos területét. A természettudományok közül a fizika (kinetika, mechanika, optika stb.), kozmológia, csillagászat (asztrodinamika, asztrofizika, planetológia stb.), geológia (geofizika, geodézia stb.), kémia (szervetlen kémia, szerves kémia, biokémia stb.), biológia, medicina (anatómia, fiziológia, patológia, klinikai orvostudomány stb.), műszaki tudományok (elektronika, rakétatechnika, energetika, aeronautika, híradástechnika, számítástechnika stb.) az űrkutatásban egyaránt fontos szerepet játszanak. A társadalomtudományok közül a filozófia, logika, pszichológia, archeológia, vagy például a jogtudományok kapcsolódtak eddig szorosabban az űrtudományokhoz.

Az űrhajózás (kozmonautika, cosmonautics, космонавтика) a világűrben kozmikus sebességgel végrehajtott mozgás összes problémáját tárgyaló tudomány, szűkebb értelemben az ember behatolása a világűrbe. A Föld körüli űrhajózást űrrepülésnek hívjuk (Space Flight, космический полёт). Űrhonfoglalás, űrfelderítés (Space Exploration.) a Földet elhagyó űrhajózás, amelynek más égitest felfedezése, birtokba vétele és gyarmatosítása a célja. Az űrtan műszaki vonatkozásait az űrtechnika (Space Technology) foglalja össze.

Űrélettudományok (Space Life Sciences) néven foglalhatjuk össze az élővilágra vonatkozó tudományos ismereteink azon részét, amelyek az űrtannal kapcsolatosak. Ez a tudományág, az űrbiológia (Space Biology, космическая биология), űrélettan (Space Physiology, космическая физиология) és az űrorvostan (Space Medicine, космическая медицина) ismereteit foglalja magába. Az űrkutatás hajnalán a fenti klasszifikáció és nómenklatúra mellett más megnevezésekkel is találkozhattunk. Bioasztronautikai, űrélettani, orvosbiológiai, űrorvosi és űrbiológiai kutatásnak is nevezték ezt a tevékenységet. Az űrorvostan (Space Medicine, космическая медицина) és a repülőorvostan (Aviation Medicine, авиационная медицина) elválaszthatatlanok. A klasszikus repülőorvostan az űrkutatás fejlődésével alakult át repülő- és űrorvostanná (Aviation and Space Medicine, авиационная и космическая медицина).

Irodalom

[1] Яздовский В. И.: На тропах Вселенной. Москва. 1996. 1.4. fejezet. 23-26.

[2] http://www.astronaut.ru/animals/animals.htm. Letöltés: 2016. 10. 08.

[3] И. Б. Ушаков, В. С. Бедненко, Э. В. Лапаев: История отечественной космической медицины. Москва-Воронеж. 2001. 9.

[4] János Gy.: A katonaorvosok szerepe magyar orvostudomány fejlődésében a felszabadulás után. Honvédorvos XXVIII. évfolyam 1976. 91-106., cit.: Svéd L.: A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai, különös tekintettel a haderő átalakításra, a NATO-ba történő integrálásra, a különböző fegyveres konfliktusok, valamint a békefenntartó, béketeremtő és támogató tevékenységre. Ph.D. Értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola. Budapest, 2003. 27.

[5] Szák J.: Légnyomáscsökkenés okozta központi idegrendszeri elváltozások pathomechanizmusa. Katonaorvosi Szemle.1954. március. VI. évf. 3. sz. 254-260.

[6] Szák J.: A magassági decompressios betegség néhány idegkórtani problémája. Katonaorvosi Szemle. 1954. március. VI. évf. 3. sz. 260-265.

[7] Repülőorvostan. 1956. Zrínyi Kiadó. Főszerkesztő: Dr. Galla Emil orvos ezredes.

[8] Galla Emil. Orvosi Hetilap. 1933. 33. sz. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/ 04959.htm. Letöltés: 2013.03.15.

[9 ] Dr. Aczél György beszéde a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi tudományos értekezleten. Kecskemét. 1978. december 1. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK 1978 12 01.

[10] Almár I., Dr., Aujeszky L., Dr. Galla E., Sinka J.: Az űrhajózás. Gondolat kiadó, Budapest. 1957.

[11] Részletek Dr. Halm Tibor orvos ezredes nekrológjából. Elhangzott 1992. november 13-án a monori temetőben. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. 1992 11 13.

[12] Horvai F.: Egyesületünk 50 éves története. Magyar Asztronautikai Társaság. Budapest, 2006. 76-80.

[13] Sinka J., Echter T., Nagy E.: A Hold ostroma. Kossuth kiadó. Budapest. 1966.

[14] Aczél Gy.: Az elmúlt 30 év repülő-egészségügyének hazai története. A Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett Ünnepi Tudományos Értekezleten elhangzott előadás kézirata. Kecskemét. 1978. 12. 1. 1-15. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK 1978 12 01.

[15] A VSZ III. Repülőorvosi Konferenciájának anyaga. Jesenik, 1960. 09. 12-17. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1960 09 12 17.

[16] A VSZ IV. Repülőorvosi Konferenciájának anyaga. Szófia, 1962. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1962 00 00.

[17] A VSZ 5. Repülőorvosi Szimpóziumának anyaga. Bukarest, 1963. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1963 00 00.

[18] A VSZ Repülőorvosi Munkaértekezletének anyaga. Moszkva, 1963. 11. 23-26. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1963 11 23 26.

[19] Речь начальника Военного Института Авиационной Медицины полковника доцента В. Бартиковского. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1965 00 00.

[20] Л. Шандор: Опиты исследования, проведенных в связи с неврозом пилотов в ВНА. Тезисы доклада. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1965 00 01.

[21] Я. Хидег, Т. Гати Ф. Геленчер: Воздействие вибраций на кровяное давление крис. Тезисы доклада. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1965 00 01.

[22] Программа по научно-исследовательских работ в авиационной медицине м/с ВНА в 1965-1970 годах. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1965 00 02.

[23] A magyar delegáció névsora a VII. Kőnigsbrücki VSZ Repülőorvosi konferencián. Repülőorvosi Archívum Kecskemét. RAK. 1966 04 00.

[24] MOL XIX–A–83–b–3322–1966. szeptember 8. cit.: Kocsis P. és Ólmosi Z.: Iratok a közös magyar-szovjet űrrepülésről. 1979–1980. Magyar Országos Levéltár. Budapest, 2011. 15.

[25] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3322/1966. sz. határozata a szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. Budapest, 1966. szeptember 8. Melléklet a 3322/1966 sz. kormányhatározathoz. Alapvető rendelkezések a világűr kutatásában és hasznosításában résztvevő szocialista országok közötti államközi együttműködés titkossága megőrzésének biztosítására vonatkozóan.

[26] Csémi Károly vezérőrnagy levele orosz nyelven. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1966 40 00.

[27] Echter T.: Jelentés a repülőorvosi szekció munkájáról. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 10 16.

[28] Szántóné Kalász I.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i értekezletén a ROVKI-ban folyó pszichológiai munkáról. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 211.

[29] Gyökössy J.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i értekezletén a ROVKI belgyógyászati tevékenységéről. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 213.

[30] Béres L.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i ülésére a ROVKI sebészet és urológia tevékenységéről. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 212.

[31] Berényi É.: Beszámoló a Repülőorvosi Szakosztály 1967. nov. 21-i ülésére a ROVKI Kísérleti Laboratóriumának munkájáról. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 215.

[32] Vadász Gy.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i ülésére a repülőorvosi röntgenológia tevékenységéről. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 214.

[33] Szekeres L.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i ülésére a ROVKI szemészet munkájáról. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 217.

[34] Gelencsér F.: Referátum a Repülőorvosi Szakosztály 1967. 11. 21-i ülésére a ROVKI kísérletes munkájáról. Kézirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1967 11 216.

[35] A Repülőorvosi Szekció 1968. évi munkaterve. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 01 00.

[36] A Kecskeméti Repülőorvosi Konferencia anyaga. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24.

[37] Szántó F., Szántóné Kalász I.: Személyi tényezők szerepe a repülőesemények létrejöttében a magyar légierőnél. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[38] Mótusz J.: Csapatnál alkalmazható repülő-alkalmassági vizsgálatok. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[39] Hideg J., Gyökössy J., Szántó F., Berényi É.: Zsír-anyagcsere vizsgálatok vadászrepülőgép vezetőknél. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[40] Hideg J., Szelényi I., Gelencsér F., Berényi É.: Hypoxia hatása az alimentáris szívizom károsodások kifejlődésére patkánynál. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[41] Tapasztó I., Szekeres L.: A táplálkozási tényezők hatására létrejövő bio- és hystokémiai elváltozások a szemekben, az oxigénellátás függvényében. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[42] Turi K., Aczél Gy.: A szemészeti alkalmasság egységes szemléletének kérdései. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[43] Béres L.: az urológiai alkalmasság egységes szemléletének kérdései. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[44] Vadász Gy., Szántó F.: A radiológiai alkalmasság egységes szemléletének kérdései. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 06 24 01.

[45] Dr. Gyökössy József orvos őrnagy, mb. ROB elnök, pk. h.: Jegyzőkönyv a repülőorvosi Szakosztály üléséről 1968. november 8-án. Jelentés a MNOTT felé a Repülőorvosi Szakosztály témáiról 1969 évre. . Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1968 11 08.

[46] Béres L.: Az alsó végtag vénás betegségei, különös tekintettel a hajózó állományra. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 02 28.

[47] Csengery A.: Van-e összefüggés a homloküreg fejlődési variációinak alaki eltérései és a bronchiectasia illetve más fejlődési rendellenességek között? MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 091.

[48] Gyökössy J.: Koszorúér betegségekre hajlamosító tényezők, az úgynevezett rizikófaktorok. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 092.

[49] Gelencsér F.: A coronariasclerosis néhány aethiológiai tényezője. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 093.

[50] Mótusz J.: A hajózó állomány idegi megterhelése. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 094.

[51] Gulyás L.: Az EKG szerepe a coronariasclerosis diagnosztikájában. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 095.

[52] Gémes I.: Új anticholesterinaemiás gyógyszer, a Myscleron. MNOTT Repülőorvosi Szekció referáló üléseinek jegyzőkönyvei. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1969 05 096.

[53] XI. Конференция Европейских Социалистических Стран по Авиационной Медицине. Есеник. 1970. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1970 10 19.

[54] Remes P.: Locomotor problems of supersonic aviation and astronautics. Bailliere's Clinical Rheumatology. International Practice and Research. Occupational Rheumatic Diseases. Vol. 3, No. 1. London. Philadelphia. Sydney. Tokyo. Toronto, 1989. Chapter 8.

[55] Ремеш П., Богнар Л., Ченгери А., Хидег Й. Действие поливитаминного препарата на психофизиологические показатели лётчиков при пилотировании тренажора типа тл-8. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Kecskemét, 1975. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1975 07 14 4.

[56] Remes P., Hideg J.: Pszichofiziológiai vizsgálatok vadászpilóták szimulátor repülése során. Honvédorvos. 1988. 2. sz. 115-124.

[57] Remes P.: A repülőgépvezetők egészségi alkalmasságának elbírálási módszerei. Honvédelem. 1987.

[58] Jelentés az 1971 június 28-tól július 1-ig Moszkvában folytatott konzultációról. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1971 06 28.

[59] MNOTT Repülőorvosi Szakosztály ülésének jegyzőkönyve. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1971 12 08.

[60] Gelencsér F.: Repülési tényezők hatása a gyomor és a bél motilitásra. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1971 12 06.

[61] A moszkvai Repülőorvosi Konferencia anyaga. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 06 02.

[62] Remes P.: Beszámoló a XV. Repülőorvosi Konferenciáról. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 07 02.

[63] Referáló ülések. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 09 20.

[64] Együttműködési szerződés egyrészről a Medicor Művek Kutató és Fejlesztő Intézet, másrészről a MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet között. Jelentés a Medicor KTD-1 táskadiagnosztikai készülékével kapcsolatos szerződés mellékleteiben foglaltak teljesítéséről. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1975 04 16.

[65] Jelentés és találmányi javaslat az információ feldolgozó képesség vizsgálatára alkalmas műszerrel kapcsolatban. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1975 04 16.

[66] Remes P., Hideg J., Bognár L., Pozsgai A., Lehoczky L., Sidó Z., G. Kiss Gy., Kalmár S.:Changes in information processing ability (IPA), EEG, EOG using passive orthostatic and antiorthostatic test. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 84A24347# Issue 9, Page 1293, Category 52. Hideg J., Remes P., Bognár L., Ágoston M., Kása Z.: Modern method and istrument for measuring psychic performance of aicraft pilots. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 84A11756# Issue 2, Page 205, Category 53. Hideg J., Bognár L., Remes P., Kozarenko O., Miasnikov V., Ponomareva I.: Psychophysiological performance examination onboard the orbital complex Salyut- Soyuz. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 82A44686# Issue 22, Page 3542, Category 52.

[67] Eljárás cortikális információ feldolgozási képesség meghatározására választásos reakció méréssel és berendezés ennek foganatosítására. Országos Találmányi Hivatal. Szabadalmi okirat. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK 1978 09 15.

[68] Eljárás és berendezés az aktuális Pszichofizikai állapot komplex vizsgálatára. Danubia Szabadalmi Iroda. Közzétételi példány. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK 1983 06 15.

[69] Remes P.: A ROVKI 1975. évi tudományos munkaterve. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 11 21.

[70] A Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet ünnepi tudományos ülésének előadásai. Kecskemét, 1975. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1975 01 17.

[71] Hideg J., Gyökössy J.: A szív-érrendszeri betegségek előfordulásának gyakorisága a hajózóállománynál és jelentősége a repülőalkalmasság elbírálásában. Bodó Gy.: A vesztibuláris rendszer vizsgálata rövid ideig tartó gyorsulásokkal. Gyökössy J., Hideg J., Gulyás J., Bognár L.: Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorainak vizsgálata a hajózóállománynál. Remes P., Bognár L., Csengery A., Hideg J.: Vitaminkészítmények hatása a pilóták repülési pszichofiziológiai teljesítményére TL-8 trenazsoron végzett repülések során. Hideg J., Gulyás J., Gyökössy J., Berényi É. Zsíranyagcsere-vizsgálatok pilótáknál. Gyökössy J., Hideg J.: A carotis görbe jelentősége az ischaemiás szívbetegségek kimutatásában. Remes P., Kálóczi J., Hideg J.: A túlnyomásos oxigénlégzés, mint terheléses vizsgálómódszer jelentősége a cardiorespiratoricus rendszer funkcionális diagnosztikájában, különös tekintettel a latens coronaria insuffitientia kimutatására. Gelencsér F., Hideg J., Gáti T.: Vibráció hatása a zsíranyagcserére patkányban. Kovács J., Gyökössy J., Hideg J.: A repülőműszaki állománynál előforduló leggyakoribb betegségek. Csengery A., Pozsonyi E.: Zajártalom előfordulása a repülőműszaki állománynál. Bognár L., Szántóné Kalász I.: Műszaki intelligencia-teszt vizsgálatok a repülő-műszaki állománynál. VSZ Repülőorvosi Tudományos Munkaértekezletének előadásai. Magyar és orosz nyelven. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 07 14 18.

[72] VSZ Repülőorvosi Tudományos Munkaértekezletének határozata. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 07 14 18.

[73] Budapest Főváros IX. Kerületi Tanácsának Merényi Gusztáv Kórház-Rendelőintézete és az Országos Orvosszakértői Intézet Repülőegészségügyi Osztálya ünnepi tudományos ülése. Budapest. 1974. A tudományos ülés programja, és előadásai. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1974 09 18.

[74] Dr. Fiam Béla orvos ezredes, MNOTT titkár levele. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 02 18.

[75] Megbízólevél. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 02 26.

[76] Tervtanulmányok. RAK. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. 1976 01 03.

[77] A Varsói Szerződés Tagállamai Repülőorvosi Konferenciája. Programfüzet, Várna. Repülőorvosi archívum Kecskemét. RAK. 1976. 10. 05.

[78] Доклады делегации Венгерской Народной Армии на Конференции по Авиационной Медицины СВД. Repülőorvosi archívum Kecskemét. RAK. 1976. 10. 05.

[79] A VSZ repülőorvosi tudományos kutató munka terve az 1976-1980-as évekre. Témakatalógus. 1-7. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 01 03.

[80] Szövetséges hadseregek repülőcsapatai háborús egészségügyi biztosítása. Feljegyzés. 1976. 1-17. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 00 00.

[81] Repülőorvosi alkalmassági vizsgálatok módszere. Segédlet a Repülő Orvosi Bizottságok számára. 1976. I-II. rész. 1-262. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 00 00.

[82] Remes P. Egységes EKG elvezetési rendszer kidolgozása különböző speciális, repülőorvosi terheléses vizsgálatok céljára. Kézirat. RAK 1976 07 13. ROVKI tudományos közleményeinek gyűjteménye. 1976. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1976 12 30.

[83] Remes P., Hideg J., Czillik I., Pécsi Gy.: A KTD-1 készülék élettartam vizsgálatával szerzett tapasztalatok; Hideg J., Remes P., Gyökössy., Szintai A.: KTD-I készülék repülőorvosi alkalmazási lehetőségei; Bognár L., Ágoston M., Remes P., Gyökössy J., Hideg J.: Relaxatios és activatios autogen training kísérletek a KTD 11-F készülékkel; Gyökössy J., Hideg J.: KTD-I készülék felhasználása az ischaemiás szívbetegségek rizikófaktorainak vizsgálatában. IV. Orvostechnikai Konferencia és Kiállítás előadásai. Budapest. 492-519. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1977 10 24.

[84] A Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálatfőnökség leirata. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1977 08 01.

[85] Gyökössy J., Remes P., Hideg J.: Systolés részidők vizsgálata pozitív intrapulmonális nyomás esetében. Honvédorvos. 1977. XXIX. évf. 2-3. sz. 193-206. Csengery A., Bodó Gy., Bognár L., Hideg J.: Elektronystagmopgaphiás és psychológóai vizsgálatok repülő hajózóknál. Honvédorvos. 1977. XXIX. évf. 2-3. sz.1985-192. Schweitzer K., Hideg J., Gyűszű K.: Radiál-diffuziós quantitatív pepszin meghatározás. Honvédorvos. 1977. XXIX. évf. 2-3. sz. 223-227. Bognár L.: A psychés stress-tűrőképesség a repülő hajózó állomány elbírálásában. Honvédorvos. 1977. XXIX. évf. 2-3. sz. 179-194.

[86] Jelentés a MN ROVKI-Medicor között létrejött kutatói együttműködésről. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1977 5 1 3.

[87] MÉT XLIV. vándorgyűlésének előadás kivonatai. Debrecen. 1978. 280-287.

[88] Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Ченгери А. Применеие аппарата KTD-1 MEDIKOR в практике авиационной медицины. Богнар Л., Ремеш П., Хидег Й.: Исползование техники в опитах „bio-feedback” с активацией и релаксацией. Хидег Й., Богнар Л., Берени Е., Ремеш П., Дёкёши Й.: Воздействие кондицио-спортивной подготовки на психофизиологичвское состояние лётчиков. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Deblin, 1978. Előadások gyűjteménye. Varsó-Deblin 1978. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1978 10 15 19.

[89] Beszámoló az MN Repülő-egészségügyi Szolgálat tevékenységéről. 1976-1978. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1978 12 30.

[90] Remes P., Hideg J., Gyökössy J., Gelencsér F.: A túlnyomásos oxigén légzési terhelés (TOLT) jelentősége a cardio-respiratoricus rendszer funkcionális diagnosztikájában pilótáknál. Honvédorvos. 1979. 31. évf. 1-2. szám. 29-41.

[91] Jelentés a MNOTT Repülőorvosi Szakosztály tevékenységéről. 1-6. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1979 08 14.

[92] Országos Szakképesítő Bizottság anyaga. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1994 10 08.

[93] Horvai F.: Egyesületünk 50 éves története. 1956-1959. MANT. Budapest, 2006. 13-68.

[94] 3015/1966. sz. Kormány határozat

[95] 3194/1967. sz. Kormány határozat

[96] Horvai F.: Egyesületünk 50 éves története. 1956-1959. MANT. Budapest, 2006. 149-150.

[97] Хидег Й., Берени Е., Рапчак М., Силади Т., Такач Е., Сёр А.: Влияние гипокинезии на скелетные мышци различиой функции крыс. Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П., Агоштон М.: Исследование умственной работоспособности у венгерких кандидатов-космонавтов. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Дёкёши Й.: Фазовий анализ сердечного цикла при изменении положения тела у кандидатов космонавтов. Богнар Л., Ремеш П., Хидег Й.: Влияние автогенной тренировки на способность разработки инфпрмации. Доклады делегации ВНА на XII. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Warsava-Krakow, 1979. Interkozmosz Orvos-biológiai Konferenciájának programfüzete. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK 1979 06 19.

[98] Beszámoló a szocialista országok munkacsoportjának a kozmikus biológia és medicina területén végzett munkájáról. 1-5. Repülőorvosi archívum. Kecskemét. RAK. 1979 06 27.